Krótka historia naszego koła

W dniu 29.07.2009 roku odbyło się spotkanie emerytów i rencistów z Kańczugi, którzy zaproponowali aby powołać w naszym mieście koło terenowe Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i Inwalidów. Z uczestniczących w spotkaniu 41 osób wyłoniono grupę inicjatywną w liczbie 5 osób, która ma się zająć wszelkimi sprawami mającymi na celu powołanie koła terenowego w Kańczudze. Wyznaczono termin następnego zebrania na dzień 11.08.2009 rokuna którym ma być utworzone koło terenowe.

W dniu 11.08.2009 roku odbyło się zebranie założycielskie Koła Terenowego nr.2  Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kańczudze w którym uczestniczyło 33 osoby.W zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Pan Jacek Sołek, który zabierając głos w dyskusji zapewnił członków nowo powstałego koła, że udzieli pomocy dla prowadzenia działalności statutowej. Jednocześnie zapewnił, że od nowego roku przeznaczy pomieszczenie odpowiednio wyposażone  dla potrzeb koła.
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Przeworsku z Przewodniczącą  Panią Władysławą Kula-Michno, która w swoim wystąpieniu poinformowała zgromadzonych, że uchwałą Zarządu Rejonowego PZERI w Przeworsku z dnia 3.08.2009 roku powołano Koło Terenowe nr.2 PZERI w Kańczudze a dzień dzisiejszy jest dniem wyboru zarządu koła. Życząc owocnej działalności i większej liczby członków w przyszłości przekazała głos Pani Janinie Mroczyńskiej sekretarzowi Zarządu Rejonowego PZERI w Przeworsku, która poinformowała zgromadzonych o zadaniach statutowych jakie zarząd koła ma realizować. Natomiast Pani Krystyna Woźniak Skarbnik Zarządu Rejonowego PZERI w Przeworsku poinformowała o sprawach finansowych jakie są prowadzone przez zarząd koła.
Następnie odbyło się głosowanie nad kandydaturami przedstawionymi do zarządu koła. Wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano zarząd w składzie 5 osób. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
Przewodniczący: Bolesław Buryło
Z-ca Przewodniczącego: Jan Świątoniowski
Sekretarz: Ewa Sykała
Skarbnik: Irena Bachnacka
Członek zarządu: Barbara Świstek
Następnie powołano Komisję Socjalno-Bytową w następującym składzie:
Pani Czepiel Danuta
Pan Chodoń  Adam
Pani Pilch  Teresa
Nowo wybrany Przewodniczący Koła Pan Bolesław Buryło podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach jak i za wybór na przewodniczącego. 
Bardzo serdecznie podziękował za zaproponowaną pomoc przez Pana Burmistrza Jacka Sołka oraz za życzenia i gratulacje. Również gorąco i serdecznie podziękował za przybycie, życzenia, pomoc  Przewodniczącej Zarządu Rejonowego PZERI Pani Władysławie Michno-Kula.
Zebrani przyjęli program działania do końca 2009 roku.

Tak powstał później rejon

Decyzją Zarządu Okręgowego PZERiI w Rzeszowie powołano z dniem 1.07.2012 roku Oddział Rejonowy w Kańczudze na bazie istniejącego Koła Terenowego Nr 2.

W związku z tym w dniu 28.06.2012r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła, na którym powołano nowy Zarząd Rejonowy, Komisję Rewizyjną oraz delegata na zjazd Okręgowy PZERiI.

W zebraniu uczestniczyli członkowie oraz zaproszeni goście:

  http://emerycikanczuga.pl/templates/exp/images/li.png); clear: both; line-height: 15.6000003814697px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
 • Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze Pan Jacek Sołek,
 • Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku Pan Roman Dudek,
 • Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Rzeszowie Pan Alfred Maczuga,
 • Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI w Przeworsku Pani Władysława Kula-Michno,
 • Przewodniczący Zarządu Koła PZERiI w Sieteszy Pan Stanisław Miara.

Po przyjęciu porządku obrad jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI w Przeworsku Pani Władysława Kula-Michno, która złożyła podziękowania za dobrą i aktywna pracę dla ustępującego zarządu wręczając okolicznościowe dyplomy i statuetki, które otrzymali; Irena Bachnacka, Ewa Sykała, Barbara Świstek, Bolesław Buryło, Jan Świątoniowski. Jednocześnie zaprosiła do dalszej współpracy już na poziomie rejonów.

Zarząd Koła przyznał okolicznościowe dyplomy i statuetki za aktywną i twórczą prace na rzecz koła, które w imieniu zarządu wręczyli; Jan Świątoniowski, Barbara Świstek, Irena Bachnacka następującym członkom:
Stanisława Socha, Maria Leniar, Zofia Chmura, Anna Ziętek, Maria Zięba, Józefa Urban, Krystyna Hanus, Józefa Piestrak, Zdzisław Mazur, Piotr Urban, Agnieszka Bęben, Stanisława Sowa, Maria Fudała, Teresa Pilch, Edward Fudała, Janina Fudali, Danuta Czepiel.

Jan Świątoniowski w imieniu ustępującego Zarządu Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za lata 2009 – 2012.

W trakcie zebrania dokonano wyboru:

  http://emerycikanczuga.pl/templates/exp/images/li.png); clear: both; line-height: 15.6000003814697px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
 • Zarządu Rejonowego PZERiI w Kańczudze w skład, którego wchodzą następujący członkowie:
  Jan Świątoniowski, Barbara Świstek, Bolesław Buryło, Ewa Sykała, Irena Bachnacka, Danuta Czepiel, Anna Ziętek, 
  Halina Futoma, Bogumiła Zelisko.
 • Komisji Rewizyjnej w składzie; Krystyna Hanus, Helena Mołoń, Agnieszka Bęben.
 • delegata na zjazd okręgowy PZERiI Bolesław Buryło.

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Pan Jacek Sołek gratulował prężnego rozwoju PZERiI w Kańczudze, który po trzech latach działalności pozwolił na utworzenie Oddziału Rejonowego. Życząc dalszych sukcesów w działalności nowo powstałemu Oddziałowi Rejonowemu  w Kańczudze deklaruje pomoc przynajmniej na dotychczasowym poziomie.

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku Pan Roman Dudek przyłączył się do gratulacji Pana Burmistrza obiecując jednocześnie dalszą pomoc w miarę posiadanych możliwości.

Po zakończeniu zebrania odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Inwalidy”, które przebiegało w bardzo miłej i towarzyskiej atmosferze.